9 วิชาสามัญ

        ในปีการศึกษา  2555  ทปอ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing – house)  โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1)  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา  ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
2) นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสนใจ  หรือมีความถนัด

        ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ดังกล่าว  ทปอ. จึงได้มอบหมายให้  สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ  ใน 7 วิชา  คือ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง  รวมทั้งการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ต่อมา ทปอ. เห็นว่า ข้อสอบกลาง  ที่จัดสอบโดย สทศ. คือ วิชาสามัญ  7  วิชา  และ  GAT/PAT มีการพัฒนาและใช้ร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงแต่รายวิชาดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาการทดสอบของนักเรียนสายศิลป์  จึงเห็นควรเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สรุปในปีการศึกษา  2562  สทศ. จะจัดการทดสอบในรายวิชา ดังนี้

1.วิชาภาษาไทย
2.วิชาคณิตศาสตร์ 1
3.วิชาคณิตศาสตร์ 2
4.วิชาสังคมศึกษา
5.วิชาฟิสิกส์
6.วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7.วิชาภาษาอังกฤษ
8.วิชาเคมี
9.วิชาชีววิทยา

ติดต่อด่วน