หลักสูตรติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์

หลักสูตรติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์โดยเฉพาะ

    รับปรึกษา ให้คำแนะนำ และวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือ สำหรับน้องที่มีพื้นฐานอ่อนว่าควรปรับปรุงอย่างไร
หรือน้องที่มีพื้นฐานดีแล้ว แต่อยากทำให้ดีขึ้นอีก ว่าจะต้องดึงจุดเด่นของน้องด้านใดบ้าง
สามารถให้คำแนะนำในการเรียนภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่2 และวางแผนสำหรับการสอบเข้ามหิดลวิทย์ สอนโดย tutor , math , science , physics , chemistry , biology,ธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์, เกษตรศาสตร์, มหิดล

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

      เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจ ในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษานั้นๆ
 2. มีผลการเรียน ดังนี้
  – ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  – ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำว่า 3.00
  – ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
 2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
 3. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 4. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 5. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

วันเวลารับสมัคร

      รับสมัคร ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

(ประมาณภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในปีนั้นๆ )

กำหนดการสอบรอบแรก

ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี (รอบแรก)

 1. เวลา 9.00 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุม สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุม สาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

***ให้นักเรียนเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ และน้ำยาลบคำผิดมาใช้ในการสอบ

ประกาศผลสอบรอบแรก

ประมาณ ช่วงเดือน ธันวาคม ของทุกปี รับจำนวน 500 คน
กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง
สอบรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความถนัดทางการเรียน ในปลายเดือน ธันวาคมของทุกปี
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง
พิจารณาจากคะแนนรอบสองเท่านั้นไไม่รวมคะแนนรอบแรก  รับคะแนนสูงสุด 240 คนแรก

การสมัครสอบ

นักเรียนทุกคน จะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน คือ สมัครทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th/ คลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา”ทำตามขั้นตอน พิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย พร้อมแนบรูปถ่าย และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในเดือน กันยายน ของทุกปี(ภาคการศึกษาที่1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3)

*** โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา นั้นๆ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ถัดไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับจำนวน 240 คนต่อปี (เพื่อเรียนในสายวิทย์ – คณิต เท่านั้น)

สอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ)

สอนโดย  ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายวิชาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากวิศวะจุฬา,ธรรมศาสตร์ เกษตรศาตร์,มหิดล

ติดต่อด่วน