ติวสอบ MUIDS

โรงเรียนสาธิต นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School)

MUIDS

 

การเตรียมติวสอบ MUIDS และแนวข้อสอบ

       สำหรับน้องๆ สามารถติวเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ ม.1 นะค่ะ และสามารถสอบได้ในระดับ ม.3 โดยสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ { Toefl ITP } อย่างน้อยๆ น้องๆ ต้องสอบ Toefl ให้สามารถผ่านการคัดเลือกTOEFL MUIDS คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

       สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิต นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School) นั้น ต้องเตรียมตัวกันมาอย่างดี เนื่องจากเป็นโรงเรียนระบบนานาชาติ

       ดังนั้นภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดฟังอ่านเขียนได้ดีในระดับเทพกันทีเดียว การเข้าศึกษาต่อที่ MUIDS ก็ต้องผ่านการสอบเข้าด้วย วันนี้จะขอแนะนำลักษณะข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและขวนขวายฝึกฝนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนที่ MUIDS กันค่ะ

ข้อสอบเข้า MUIDS นั้น ใช้ข้อสอบระดับ TOEFL จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ถ้าเตรียมตัวมาดี ก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป มาดูกันว่า ข้อสอบที่เราต้องผ่านให้ได้ทั้ง 4 ประเภท มีอะไรบ้าง

  • TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่Listening Reading และ Structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน
  • Essay writing test เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน200-250 คำผ่านที่ 5 เต็ม 4 คะแนน
  • MAP Testเป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้านReading Language Usage Mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 8-12 คะแนน
  • Interviewการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

SMART TUTOR ได้จึงคิดทำหลักสูตร เพื่อให้น้องก้าวเข้าสู่ความความสำเร็จและแม่นยำมากขึ้น… โดยน้องๆต้องผ่านการ test ของสถานบันก่อนถึงจะสามารถเรียน Course Toefl ได้ ถ้า test แล้วคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ น้องๆต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Coures อังกฤษเตรียมพร้อมพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านคำศัพท์ reading passages with grammar errors เมื่อพื้นฐานแน่นแล้วน้องๆก็จะต่อยอดได้แก่ Listening Reading และ Structure , Essay writing test, Reading Language Usage Mathematics, Interview สุดท้ายก็ test กับทางสถาบันอีกทีเพื่อความพร้อมในการสอบ

SMART TUTOR ติวสอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันคุณภาพจากน้องๆที่สอบเข้า สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จากทีมติวเตอร์เรา ในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 100% เป็นประกัน สมัครเรียนก่อนได้เปรียบก่อน ที่สำคัญไม่ผ่านนายหน้าราคาไม่แพงและบริหารร่วมกันเป็นทีม

การเตรียมตัวและกฎระเบียบในการสอบคัดเลือก

* กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
* ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ โดยมีเอกสารดัง
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน
– สำเนาเอกสารใบระเบียบผลการเรียน ชั้น ม. 1-3 หรือ Grades 7-9จากโรงเรียนนานาชาติ
– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือ Grade 9 ในโรงเรียนนานาชาติต้องมีหนังสือรับรองจ่กผู้อำนาจการโรงเรียนว่ากำลังศึกษาอยู่
– สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครองหรือเอกสารรับรองการเป็นผู้ปกครอง
– ชำระเงินที่สำนักงานของโรงเรียน
* เข้าสอบข้อเขียนตามวันเวลาที่กำหนด
* ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านข้อเขียน ต้องสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด
* ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับจดหมายตอบรับยืนยันการเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ติดต่อด่วน