สมัครติวเตรียมสอบภาค กพ.

สมัครติวเตรียมสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2559 (แบบรับรองผล)
ติวสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 1-2-3
ติวทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 09:30-19:30 เสาร์อาทิตย์ 8:30-18.00 น.
ติวครบทั้ง 3 วิชา (คณิต,ภาษาไทย,อังกฤษ)
คอร์สเดี่ยวคอร์สกลุ่มสามารถจับกลุ่มกัน
มาเรียนเองได้เลือกวันเวลาเรียนได้
“ที่แห่งความสำเร็จ   ที่สมาร์ทติวเตอร์”

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยแยกเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
         – ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ  และ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล
         – ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

  1. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

(1) ความเข้าใจภาษา
         – ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความ และ

(2) การใช้ภาษา
         – ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

  1. ทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

(1) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

 

ติดต่อด่วน