TCAS 64 – 65

TCAS64 – 65  ปีการศึกษา 2563 – 2564

“TCas 64 ปีการศึกษา 2563 – 2564”

ต้องเตรียมตัวกันอย่างไร ระบบ
เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนรับมือให้ถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญระบบ TCAS
จากทีมงาน บ้านรักเรียน (ครูติม) สาย 3

 


TCAS ปีการศึกษา 2563 – 2565 นักเรียน
ปีการศึกษา   2563 – 2564 dek64 dek65 ต้องรู้!!!
จะรับมือ “TCAS” ยังไง?

       TCAS ที่ปรับปรุงใหม่นี้มีความคล้ายกับ TCAS ของ dek61 – dek63

แต่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

จากเอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 (TCAS64 – TCAS66) ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นอกจากประเด็นหลักเรื่องการทำประชาพิจารณ์แล้ว ยังมีการระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน TCAS64 – 66 ด้วย ดังนี้

 

ความเปลี่ยนแปลง : TCAS64 – 65

  1. รอบการคัดเลือก 4 รอบ ประกาศผล 5 ครั้ง

รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
รอบที่ 2 Quota (โควตา)
รอบที่ 3 Combined Admission = รวม Admission 1 และ Admission 2 ให้สมัครพร้อมกัน โดยประกาศผล 2 ครั้ง มีการประมวลผลหลังการประกาศผลครั้งแรก เพื่อเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวสํารอง) เพิ่มถ้ามีผู้สละสิทธิ์ในสาขาที่ประกาศผลครั้งแรก
รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

 

  1. การสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นทางเลือกเพิ่มเติม

เป็นการวัดสมรรถนะทั่วไป 3 ส่วน (English Communication, Critical and Logical Thinking, Future Workforce Competencies)
• เลือกข้อสอบเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้
• สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
• สอบได้ตั้งแต่ชั้น ม. 4 ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.
• ใช้สําหรับการยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ โควตา

  1. การปรับเกณฑ์ Admission 2 ของสาขาสัตวแพทยศาสตร์

•  ปรับสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในเกณฑ์ Admission 2 เริ่มใช้ TCAS64
•  จากเดิมจะใช้คะแนน GAT 20 % / PAT 2 30 %
•  เปลี่ยนเป็น GAT 20 % / PAT 1 10 % / PAT 20 %

 

ความเปลี่ยนแปลง : TCAS66

  1. รูปแบบการคัดเลือก มี 4 แบบ 4 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
– สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
รอบที่ 2 Quota (โควตา)
– สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
รอบที่ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน)
– สมัครที่ระบบ TCAS เลือกได้ 6 อันดับแบบเรียงลําดับ ยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
– สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขา ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

  1. เปลี่ยนรายวิชาสอบ

วัดความรู้
• ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge Level: B-Level) ใช้วิชา O-NET เหมือนเดิม
• ความรู้ขั้นสูง (Advanced Knowledge Level: A-Level) ปรับ 9 วิชาสามัญใหม่ เป็น คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีบาลี-สันสกฤต สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย ฯลฯ)

วัดความถนัด
• ความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test: TGAT)
• ความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitude Test: TPAT) ประกอบด้วย ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์, ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์, ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์, ความถนัดทางครุศาสตร์ และความถนัดทางการแพทย์

 

วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับ TCAS

ก่อนอื่นเลยน้อง ๆ ต้องมีเป้าหมายสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสำรวจตนเองว่าเรามีความถนัดในด้านไหน ? สนใจอยากจะเรียนอะไรในมหาวิทยาลัย เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ทีนี้เราต้องมาอ่านรายละเอียดว่าคณะที่เราอยากจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีกำหนดการเป็นอย่างไร สอบวิชาอะไรบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอ่านหนังสือสอบ ยิ่งเตรียมตัวได้เร็วยิ่งดี เพราะจะทำให้น้อง ๆ จะได้ไม่เหนื่อยในการอ่านหนังสือในตอนที่ใกล้จะสอบ

 

ทีมงานบ้านรักเรียน

Facebook : บ้านรักเรียนครูติม – สาย3   Line : itimsrifa

 

 

 

 

 

ติดต่อด่วน